Concurs Cançó de Sant Joan 2024

CONCURS CANÇÓ DE SANT JOAN 2024

L’Institut d’Estudis Eivissencs, amb l’objectiu de promoure i dinamitzar les activitats culturals a les Pitiüses, convoca la quarta edició del Concurs Cançó de Sant Joan, que es regirà per les bases següents:

PARTICIPACIÓ

a) Podran participar-hi totes les persones majors d’edat residents o nascudes a les illes d’Eivissa i Formentera, individualment o en grup. En cas de presentar-s’hi en grup, cal que almenys el 50% dels integrants siguin residents o nascuts a les Pitiüses.

b) Cada concursant pot presentar fins a un màxim de tres cançons.

c) En una primera fase els participants compondran una maqueta de cada cançó que presentin a concurs.

CARACTERÍSTIQUES DE LES CANÇONS PRESENTADES AL CONCURS

a) Totes les cançons presentades han de ser originals dels autors i inèdites. No presentades ni incloses prèviament en un àlbum o vídeo musical.

b) Les cançons s’han de presentar en format àudio.

c) La durada de les cançons és preferible que sigui entre 3 i 4 minuts.

d) La lletra ha d’estar escrita en català (estàndard o dialectal).

e) La temàtica de la cançó és lliure.

PREMI

a) El premi atorgat a la cançó guanyadora serà de 1.000 € i la gravació de la peça musical i un videoclip en un estudi professional.

b) Es designaran també dos cançons finalistes, que seran premiades amb 500 € cadascuna, de les quals també se’n farà la producció d’àudio en un estudi de gravació professional.

c) L’import d’aquests premis està sotmès als impostos o retencions vigents segons la llei.

d) El concurs pot quedar desert.

e) La inscripció al concurs suposa la cessió dels drets d’ús i de reproducció de la cançó a l’Institut d’Estudis Eivissencs de manera permanent. Els drets de propietat intel·lectual i d’explotació comercial pertanyen a l’autor o autors de la cançó. L’artista o artistes guanyadors i finalistes signaran un contracte de cessió dels drets d’ús a l’IEE.

PRESENTACIÓ DE LES CANÇONS

a) Els participants han de presentar la lletra per escrit i una maqueta de cada cançó en format mp3 o wav per WeTransfer a l’adreça de correu electrònic info@estudiseivissencs.cat fins diumenge 12 de maig de 2024, a les 24:00 h

b) Al correu electrònic hi ha de constar el títol de la cançó i les dades personals i de contacte del participant o participants (nom, llinatges, DNI, telèfon i correu electrònic), que seran anònimes per al jurat i només les coneixerà el personal administratiu de l’Institut d’Estudis Eivissencs, encarregat de transmetre les cançons rebudes al jurat.

c) Tots els concursants que enviïn una cançó per correu electrònic han d’obtenir contestació per part de l’Institut d’Estudis Eivissencs, com a organitzador del concurs, i que servirà per a tenir constància de la seua participació.

d) L’Institut tendrà l’exclusiva del llançament de la cançó guanyadora i les finalistes, que serà el dia 23 de juny de 2024.

JURAT I RESOLUCIÓ

a) El jurat serà designat per la Comissió Executiva de l’IEE.

b) La decisió es prendrà el dimarts 21 de maig i es comunicarà als participants, per telèfon o correu electrònic, el dia següent.

c) El fet de participar en aquest certamen suposa que les persones que hi participen accepten aquestes bases i la inapel·labilitat del jurat.

d) Qualsevol cas no recollit en aquestes bases serà resolt pel jurat.

ALTRES DISPOSICIONS

a) Els participants seran responsables de les reclamacions que es produeixin per danys a tercers (plagis, danys morals, etc.). L’Institut d’Estudis Eivissencs no es farà responsable de l’obra de l’autor quant a la possible còpia o reproducció d’un altre autor. Es pressuposarà que la persona que envia la cançó n’és l’autor i que aquesta és original. En qualsevol cas, serà el responsable de la cançó qui haurà de respondre davant l’autor original. En cas de tenir coneixement que la cançó podria haver estat plagiada, serà automàticament desqualificada.

b) Així mateix, l’Institut d’Estudis Eivissencs no es responsabilitza en cap cas del contingut de les lletres, textos, imatges, opinions i comentaris dels materials publicats en els perfils dels participants d’aquest concurs. Els participants assumeixen la total responsabilitat de l’autoria de la cançó presentada, deixant indemne l’Institut d’Estudis Eivissencs davant qualsevol reclamació que, en aquest sentit, poguessin efectuar terceres persones.

c) El concurs, en qualsevol de les seues fases, podria ser suspès per causes alienes a l’entitat organitzadora sense que això suposi cap compromís o compensació envers els artistes participants.

En compliment del Reglament (UE) del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, us informam que l’Institut d’Estudis Eivissencs, com a responsable del tractament de les dades dels participants del Concurs Cançó de Sant Joan 2024, tractarà les dades, amb el vostre consentiment, amb la finalitat de gestionar la vostra participació en l’esmentat concurs. Les dades seran conservades mentre siguin necessàries per a les finalitats del seu tractament.

L’Institut d’Estudis Eivissencs no cedirà les vostres dades a terceres persones ni a altres destinataris, excepte en els casos previstos legalment o quan sigui d’obligat compliment, i tampoc no seran objecte d’altre tractament. D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament o portabilitat mitjançant un escrit dirigit a l’Institut d’Estudis Eivissencs, responsable del tractament.

El fet de concursar implica la total acceptació d’aquestes bases i el consentiment per al tractament de les dades personals amb les finalitats esmentades.

Eivissa, 3 d’abril de 2024